صیفی جات

صیفی جات


نحوه مصرف مکمل بیوبن سو (سبزی های خوراکی و خورشتی)

نحوه مصرف مکمل بیوبن سو (سبزی های خوراکی و خورشتی)

نویسنده: محسن

سبزی های خوراکی و خورشتی، ریحان، شاهی، کرفس، اسفناج، جعفری و ...بهترین زمان مصرف: در کل دوره کشتمقدار استفاده: 30 لیتر در هکتار هر 30 روز یک بار ...

نحوه مصرف مکمل بیوبن سو (سبزی جالیزی و سیب زمینی سانان)

نحوه مصرف مکمل بیوبن سو (سبزی جالیزی و سیب زمینی سانان)

نویسنده: محسن

سبزی های جالیزی و سیب زمینی سانان، خیار، بادمجان،گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، کدو، ...بهترین زمان مصرف: مرحله اول قبل از کشت جهت تقویت زمین و اصلاح خاکمر...

نحوه مصرف مکمل بیوبن سو (سبزی های پیازی و غده ای و صیفی)

نحوه مصرف مکمل بیوبن سو (سبزی های پیازی و غده ای و صیفی)

نویسنده: محسن

(سبزی های پیازی و غده ای و ریشه ای : هویج، لبو، پیاز، سیر، سیب زمینی) بهترین زمان مصرف: از زمان خروج برگ از خاک تا موقع برداشتمقدار استفاده: 240 ...